Öppna universitetet

Öppna universitetet:
Öppna universitetet

Öppna universitetet erbjuder högkvalitativ, forskningsbaserad universitetsundervisning i enlighet med Konstuniversitetets examensfordringar.

 

Verksamhetsformerna är undervisning i öppna universitetets egen regi, undervisning som är integrerad med grundutbildningens undervisningsgrupper och undervisning som ordnas av samarbetsläroanstalterna.

 

Kontakta öppna universitetet: avoin@uniarts.fi.

 

Öppna universitetes aktuella kursutbud finns på sidan Kurser.

Anmälan

 

Anmälningstiderna för 2019-2020 års undervisning är:

 
period typ publiceras senast anmälan börjar anmälan avslutas
vår 2020 Undervisning integrerad med grundexamensundervisningen 8.11.2019 26.11.2019 kl 9.00 10.12.2019 kl 23.59
vår 2020 Undervisning i öppna universitetets regi 8.11.2019 26.11.2019 kl 9.00 16.12.2019 kl 23.59
sommar 2020 Öppen universitetsundervisning 27.3.2020 7.4.2020 kl 9.00 23.4.2020 kl 9.00

 

Via Kurser-sidan hittar du information om det aktuella kursutbudet. Använd kategorierna för att hitta lämpliga kurser eller sök till exempel med kursens namn.

Tidigare terminers undervisning hittas på Studieinfos hemsida.

 

Anmälan

Anmälan till Öppna universitetet vid Konstuniversitetet sker via e-blankett, som hittas via kurskalendern.

Ansökningsperioden för höstens undervisning är i augusti, vårterminens undervisning i november-december och för sommarkurser i april-maj. Utöver detta kan enskilda kurser öppnas för ansökning under andra perioder, så besök hemsidan regelbundet. Studerande antas till kurserna huvudsakligen i ordning av anmälan, men avläggande av nivåprov, provspel, motivationsbrev, förhandsuppgift eller motsvarande kan krävas på enskilda kurser. Information om vilka förhandskraven är hittas i kursbeskrivningarna. I undervisning integrerad med grundutbildningens undervisningsgrupper fattas antagningsbeslutet av ansvarigt ämnesområde/undervisningsprogram/studieområde. Studerandevalet görs på basis av tillgängliga resurser och studerandenas färdigheter. Antagningsbeslutet informeras via epost innan studierna börjar.

Öppen ansökan

I vissa särskilt motiverade fall kan en öppen ansökan för en begränsad studierätt sökas för undervisning som inte erbjuds av öppna universitetet. Ansökan bör gälla en viss kurs, som finns i kursutbudet under det aktuella läsåret. Läroplanen enligt Konstuniversitetets examensfordringar hittas på Konstuniversitetets webbsidor. All undervisning ordnas inte årligen, årets kurslistor hittas i WebOodi.

En öppen ansökan kan endast gälla gruppundervisning. Studierätt till personlig undervisning kan inte fås via öppna universitetet.

Studierätten kan beviljas ifall sökandes tidigare studier och färdigheter är tillräckliga och undervisningsgruppens storlek tillåter det. Sökandes lämplighet till kursen fastställs exempelvis med hjälp av nivåprov eller förhandsuppgift. Undervisningen sker huvudsakligen under dagtid i grundundervisningens undervisningsgrupper. Tilläggsinformation om studierätt för att avlägga fristående studier kan fås via öppna universitetets studiekansli: avoin@uniarts.fi.

Öppen ansökan riktas till Konstuniversitetets öppna universitet under ansökningsperioderna, och beviljas av ämnesgruppen/utbildningsprogrammet/studieområdet som ansvarar för kursen.

 

Annuleringsvillkor

Anmälan är bindande efter att bekräftelse om studierätten skickats till studenten.

Annulleringar skall riktas till Konstuniversitetets öppna universitet (avoin@uniarts.fi) en vecka före kursstart, inte till kursens lärare.

Erlagd avgift återbetalas endast vid sjukdomsfall mot uppvisande av läkarintyg, eller om kursen inhiberas av öppna universitetet. Studieavgiften återbetalas inte ifall studeranden inte deltar i undervisningen eller om hen hoppar av kursen. Ifall en studerande inte annullerar sin kursplats enligt annulerinsvillkoren debiteras hela kursavgiften.

Studera vid öppna universitetet

Studierådgivning

Lärarna ger individuell rådgivning i samband med undervisningen och svarar på frågor om avläggande av kursen. Allmän studievägledning ges av personalen vid Konstuniversitetets öppna universitet: avoin@uniarts.fi. Öppna universitetets kansli svarar även på praktiska frågor rörande studierna.

Mer information om olika slags utbildningsformer hittar du på studieinfo.fi. När det gäller vuxenutbildning, studieledighet med flera studiesociala frågor hittar du aktuell information hos arbetskraftsbyråerna, Folkpensionsanstalten och Utbildningsfonden. 

Studieavgifterna

Konstuniversitetets öppna universitet tar ut en terminsavgift för att täcka kostnaderna för studerandeservice, särskilda undervisningsarrangemang och läromedel. För undervisning som ordnas av öppna universitetet själv, undervisning som är integrerad med examensundervisningen och undervisning som ingår i det öppna ansökningsförfarandet fastställs avgiften i enligt omfattningen av studierna. Studieavgiften är 15 € per studiepoäng som beviljats i studierätten.

Studieavgiften återbetalas endast på grund av sjukdom (mot uppvisande av läkarintyg) eller om kursen ställs in av öppna universitetet.

Konstuniversitetets öppna universitet följer lagen om grunderna för avgifter till staten 21.2.1992/150 och statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet 17.12.2009/1082. 

 

Deltagande i undervisningen

Det är bra att vara med så mycket som möjligt på föreläsningarna, för slutuppgifterna bygger på det som lärs ut på föreläsningarna. I intensiv gruppundervisning och kurser som rör utveckling av praktiska färdigheter krävs aktiv närvaro och deltagande i undervisningen. Närvarokravet är oftast ca 80 % av närundervisningstillfällena.

Närvarokraven specificeras i kursbeskrivningen eller vid kursens början. Studeranden bör i god tid ta reda på dessa kriterier. På vissa kurser kan det vara möjligt att kompensera småskalig frånvaro med tilläggsuppgifter som bestäms med läraren.

Obs! Öppna universitetets studerande ingår inte i Konstuniversitetets olycksfallsförsäkringsavtal. Detta innebär, att de på universitetets vägnar inte är försäkrade vid eventuella olycksfall som sker i undervisningen. Det är på studentens eget ansvar att teckna nödvändiga försäkringsavtal.

 

Studeranderespons

Efter kurserna ber man ofta studerande att fylla i en responsblankett. Svaren används för att utveckla undervisningen och innehållet i studierna. Man kan också ge allmän respons om öppna universitetets tjänster och studier per e-post. 

 

Studieregister och dataskydd

Studeranden skrivs in i Konstuniversitetets studieregister när han eller hon fått studierätt. Studieprestationer på öppna universitet registreras i Konstuniversitetets register över studieprestationer.

Intyg över studierna kan beställas från öppna universitetets kansli. Handläggningstiden är 1-2 veckor och studieavgiften ska vara betald när intyget beställs.

Anmäl öppna universitetets kansli om namnbyte eller ny adress. På studieregistret och behandlingen av personuppgifter tillämpas bestämmelserna i lagen och förordningen om datasekretess.

Datasekretess vid Konstuniversitetet

 

Öppna universitetes studier som en del av examen

Studeranden kan tillgodoräkna studieprestationer från öppna universitetet som en del av en högskoleexamen (den mottagande organisationen bedömer ifall prestationerna motsvarar examensfordringarna). Studierna vid öppna universitetet är utformade för att motsvara examensstudierna på Konstuniversitetet. Akademiernas avdelningar/studieråd godkänner examensfordringarna för undervisningen vid öppna universitetet och ämnesgrupperna/studieråden godkänner lärarna.

Studierna vid öppna universitetet leder dock inte i sig till examen. Om man vill studera som examensstuderande vid Konstuniversitetet sker antagning via den gemensamma antagningen.

 

Sibelius-Akademins studiematerial

Teaterhögkolans studiematerial

Samarbetsläroanstalter

Samarbetsläroanstalter

Grundtanken med undervisningen vid öppna universitetet är att kunna erbjuda alla, oavsett utbildningsbakgrund, en möjlighet att studera vid universitet. Undervisningen motsvarar universitetets grundundervisning, och närundervisningen hålls i regel på kvällar och veckoslut. Även undervisningen vid samarbetsläroanstalterna följer dessa principer för öppna universitetet. Samarbetsanstalterna kan vara t.ex. sommaruniversitet, medborgarinstitut, arbetarinstitut eller folkhögskolor.

Vi strävar efter att erbjuda så omfattande möjligheter till universitetsstudier i konst som möjligt. Utöver de nuvarande samarbetsläroanstalterna vill Konstuniversitetets öppna universitet också satsa på utbildning med nya samabetspartners. Kontakta oss gärna (avoin@uniarts.fi) om du är intresserad av att anordna Konstuniversitetets öppna universitetsstudier vid din läroanstalt.

Instruktionerna för hur man anmäler sig till kurserna finns på läroanstalternas egna webbsidor.

Avoin väylä yliopisto-opintoihin

Avoin väylä yliopisto-opintoihin

 

 

Taideyliopisto avaa Arts management -maisteriopintoihin avoimen yliopiston väylän. Kevään 2019 haussa avoimen yliopiston erikseen määritellyillä opinnoilla pääsee suoraan haun toiseen vaiheeseen (entrance examination). Haku alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija on suorittanut hyväksytysti jonkun alla olevista Taideyliopiston (ennen v. 2013 Sibelius-Akatemian) avoimen yliopiston opintokokonaisuuksista ja täyttää muut maisteriohjelman hakuehdot, hän etenee keväällä 2019 suoraan Arts Management -maisteriopintojen haun toiseen vaiheeseen. Opintokokonaisuuden suoritustilanteen voi tarkistaa osoitteesta avoin@uniarts.fi.

Johdatus taidehallintoon (18 op)
Johdatus taidehallintoon (20 op)
Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (20 op)
Kulttuuriyrittäjyyden opintokokonaisuus (25 op)

Lisätietoa ja ohjeita kevään 2019 hausta:

Sibelius-Akatemian yleiset hakuohjeet:
http://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan

Englanninkielisten koulutusohjelmien kielivaatimukset:
http://www.uniarts.fi/en/sibelius-academys-general-admissions-requirements#Language-requirements

Arts managementin maistereriohjelman valintaperusteet:
https://www.uniarts.fi/admissions-guide-masters-programme-arts-management

Hakuun liittyvissä asioissa saat lisäohjeita Sibelius-Akatemian hakijapalveluista:
siba.hakijapalvelut@uniarts.fi , puh. 040 7104 211

 

Kevään 2021 haussa tulee olemaan suora avoimen yliopiston väylä, jolloin erikseen määritellyillä avoimen yliopiston opinnoilla on mahdollista edetä suoraan Arts management -maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Hakuprosessiin liittyy kuitenkin haastattelu. Tiedotamme kevään 2021 hausta myöhemmin lisää.

 

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen yliopiston väylän kautta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakevalla tulee olla suoritettuina koulutusohjelman määrittelemät opinnot. Valintakriteerit ja väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Arts management -maisteriohjelman tutkinto-opiskelijaksi voi hakea joka toinen vuosi, haku tapahtuu kevään yhteishaussa.

 

Arts management -maisteriohjelma kouluttaa tekijöitä yhä kasvavan ja kehittyvän kulttuuriteollisuuden alalle. Englanninkielinen koulutus kattaa taidealat aina tanssista musiikkiin ja teatterista museoihin. Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat erilaisiin tuottamis- ja johtamistehtäviin taiteen ja kulttuurin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.


Lisätietoja:

 

mari.karjalainen@uniarts.fi

Puh. 050 384 3452