Production grants

CfAR awards grants twice during 2018, in spring and fall, for covering of artistic productions costs. The grants must be used during the year 2018. The total amount awarded each academic semester is 5000 €.
 

CfAR grants for postdoctoral researchers’ productions

Application period 5 – 28.2.2018

The Centre for Artistic Research (CfAR) at Uniarts Helsinki awards grants to postdoctoral researchers for artistic productions that are a part of their research or for research arrangements that are equivalent to that. The grant must be used during the year 2018. Funding can only be granted if the researchers is a member of Uniarts Helsinkis staff or a affiliated/visiting researcher that has research funding.

The funding is granted for the production costs. These can include, for example, renting of space, purchase of material, payments for ordering of compositions, remuneration for assistants, and travel expenses or documentation costs. The production can have members from outside of Uniarts Helsinki. CfAR awards a total of 5 000 euros during spring 2018.

A report on the grant must be submitted within two months after the execution of the production. The grant may be recovered if the report is not submitted. The grant cannot be carried over to the year 2019 if a production that was planned for 2018 is cancelled. 

Application

The online application form is available HERE

The application form along with its attachments must be submitted no later than 28 February 2018 at 23:59 (Finnish time).  

The application consists of the online grant application form and a written application as a pdf file (max 6 pages). The written applications must include: a letter of motivation (incl. goals, execution method, schedule and a description of how the grant is going to be used), a description how the production relates to the research at hand, and a total budget, as well as a CV (no more than 2 pages of the max 6 pages). The budget must state all the sources that are providing funding for the production, also the sum that might be a part of the applicant’s research funding. Name the attachment with its title and your own name. The written application is to be sent in with the online form.

The decisions regarding the grants are made by CfARs Steering group, that consists of members from each Academy in Uniarts Helsinki. Applications that are sent in late will not be considered. The decision regarding grant recipients is scheduled to be made by the middle of March.

More information:  Michaela Bränn, Research Coordinator, CfAR Coordinator michaela.brann(AT)uniarts.fi

 

CfAR apurahat postdoc tutkijoiden tuotantoihin

Hakuaika 5.-28.2.2018
 

Taideyliopiston Taiteellisen tutkimuksen keskus (CfAR) myöntää apurahoja postdoc tutkijoille heidän tutkimukseensa kuuluvien taiteellisten tuotantojen tai vastaavien tutkimuksellisten järjestelyjen toteuttamista varten. Apurahat tulee käyttää vuoden 2018 aikana. Apurahan edellytyksenä on, että tutkija on Taideyliopiston työntekijä tai affilioitunut/vieraileva tutkija, jolla on hankerahoitus. 

Apurahaa myönnetään tuotantokustannuksiin. Nämä voivat olla esimerkiksi tilavuokria, materiaalihankintoja, sävellystilauspalkkioita, avustajien korvauksia, matkakuluja tai dokumentaatiokuluja. Tuotantoon voi kuulua toimijoita myös Taideyliopiston ulkopuolelta. CfAR myöntää apurahoja yhteensä 5 000 euroa kevätlukukauden 2018 aikana.

Saadusta apurahasta tehdään selvitys kahden kuukauden kuluessa tuotannon toteutumisesta. Apuraha voidaan periä takaisin, jos selvitystä ei anneta. Apurahaa ei voi myöskään siirtää vuodelle 2019, jos vuodelle 2018 suunniteltu tuotanto peruuntuu.

 

Hakeminen

Sähköinen hakulomake löytyy TÄSTÄ 

Hakulomake tarvittavine liitteineen on jätettävä viimeistään 28.2.2018 klo 23.59 mennessä.

Apurahahakemus koostuu täytetystä sähköisestä lomakkeesta sekä hakemusliitteestä pdf-muodossa (max 6 sivua). Hakemusliitteen tulee sisältää seuraavat osiot: motivaatiokirje, tuotannon kuvaus (sis. tavoitteet, toteuttamisen tapa, aikataulu sekä kuvaus, mihin nyt haettava apuraha on tarkoitus käyttää), kuvaus siitä miten produktio liittyy tehtävään tutkimukseen sekä produktion kokonaisbudjetti, kuin myös CV (max 2 sivua kokonaissivumäärästä). ​Budjetissa tulee tuoda esiin kaikki produktiota rahoittavat tahot, myös mahdollinen hankerahoitukseen sisältyvä osuus. Nimeä liitetiedosto: liitteen otsikko ja oma nimi. Liitetiedosto toimitetaan sähköisen lomakkeen yhteydessä.

Apurahahakemukset käsittelevät CfAR:n vastuuryhmä, jossa on edustajia jokaisesta Taideyliopiston akatemiasta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätös apurahan saajista pyritään tekemään maaliskuun puoliväliin mennessä.

 

Lisätietoja: Michaela Bränn, Tutkimuskoordinaattori, CfAR koordinaattori
michaela.brann(AT)uniarts.fi