Julkaisut

Taide ja hyvinvointi

Taide ja hyvinvointi
Kai Lehikoinen ja Elise Vanhanen (toim.): Taide ja hyvinvointi

Taidetoiminta parantaa muun muassa nuorten itsetuntoa, itseilmaisua ja empatiakykyä sekä vähentää stressiä, todetaan tuoreissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arvioidaan olevan Suomessa 14 000 – 100 000.

Yhteisöllinen taidetoiminta tarjoaa turvallisen tilan, jossa nuoret voivat tutkia ja ilmaista tunteitaan, selviää ArtsEqual-hankkeen julkaisusta Taide ja hyvinvointi – Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Julkaisuun on koottu taiteen hyvinvointivaikutuksiin pureutuvia tutkimuksia vuosien 2010 ja 2017 väliltä.

Julkaisu on vapaasti saatavilla sähköisessä muodossa täällä

Lisätietoa kirjasta ja painetun kirjan saannista ArtsEqualin sivuilla

Sand & Indigo

Sand & Indigo

Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy. Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki. 2018.
Editors: Tarja Pitkänen-Walter and Tuula Jääskeläinen

Sand & Indigo -kirja on Taideyliopiston Gambia-projektin tuloksena syntynyt julkaisu taidelähtöisen pedagogiikan toteuttamisesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä monikulttuurisessa kontekstissa. Gambia-projekti toteutettiin vuosina 2015-2017 suomalaisten ja gambialaisten kuvataideopiskelijoiden, opettajien, taiteilijoiden ja paikallisen väen yhteistyönä osana Taideyliopiston taidealojen yliopistopedagogiikan koulutusta ja Kuvataideakatemian opetusta. Projektin aikana tehtiin neljä kenttätyöskentelymatkaa Gambiaan.

Lisätietoa

Books

Helena Gaunt & Heidi Westerlund (edit.):

Collaborative Learning in Higher Music Education

Imprint: Ashgate

Published: March 2013

Extent: 302 pages

Series : SEMPRE Studies in The Psychology of Music

Collaborative Learning in Higher Music Education seeks to respond to the challenge of becoming more conscious of the creative and multiple dimensions of social interaction in learning music, in contexts ranging from interdisciplinary projects to one-to-one tuition, and not least in the contemporary context of rapid change in the cultural industries and higher education as a whole. It brings together theoretical papers and case studies of practice…

Read more here

 

Marja-Leena Juntunen, Hanna Nikkanen & Heidi Westerlund (toim.)

Musiikkikasvattaja - Kohti reflektiivistä käytäntöä

Laajuus: n. 300 s.

Julkaisuvuosi: 2013

Kustantaja: PS-kustannus

Kirja toimii oppaana niin musiikin aineenopettajakoulutuksessa, soitinkohtaisissa pedagogisissa opinnoissa kuin musiikin varhaiskasvattajien opinnoissa, luokanopettajakoulutuksen musiikin erikoistumisopinnoissa sekä opettajien täydennyskoulutuksessa. Tämän käytännönläheisen oppikirjan tavoitteena on auttaa musiikkikasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Teos on tarkoitettu ohjaamaan musiikin opettajan kasvua musiikkikasvatuksen eri alueilla ja musiikin erilaisten traditioiden puitteissa. Kirja tarkastelee kriittisesti nykypäivän…

Lue lisää täältä

 

Juha Ojala & Lauri Väkevä:

Säveltäjäksi kasvattaminen -

Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen

Laajuus: 224 s.

Julkaisuvuosi: 2013

Tuotanto: Opetushallitus 2013

Säveltäjäksi kasvattaminen on käytännönläheinen kokoomateos, joka sisältää artikkeleita säveltäjyydestä, musiikin luovan tekemisen ohjaamisesta ja erilaisista säveltämisen ryhmätyömenetelmistä. Kirja soveltuu oppaaksi kaikille kouluasteille varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen sekä musiikkioppilaitoksiin ja ammatilliseen koulutukseen. Teos tukee uusien musiikin opetussuunnitelmien käyttöönottoa, kun luovat työtavat nousevat musiikkipedagogiikassa tasa-arvoiseen asemaan esittämisen ja kuuntelun rinnalle...

Lue lisää täältä

 

Eeva Anttila:

Koko koulu tanssii! : Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Julkaisija: ACTA SCENICA 37

Julkaisuvuosi: 2013

Tässä julkaisussa kuvataan Koko koulu tanssii! -hanketta ja siihen liittyvää tutkimusta. Hanke toteutettiin Kartanonkosken koulussa Vantaalla vuosina 2009–2013. Tanssinopetukseen ja moniin tanssitapahtumiin osallistuivat kaikki koulun oppilaat ja opettajat. Tutkimuksen tarkoituksena on artikuloida, mitä kehollinen oppiminen tarkoittaa koulun todellisuudessa, ja miten tanssi voidaan ymmärtää kehollisen oppimisen erityismuotona. Tutkimuksen perusteella tanssi ja kehollinen oppiminen ovat tuottaneet kouluyhteisössä moniulotteista oppimista, joka heijastuu luontevana suhtautumisena...

Lue lisää täältä ja PDF-verkkojulkaisusta.

 

Marja-Leena Juntunen:

Kaiken lisäksi nainen - Ellen Urhon ammatillinen elämänkerta

Julkaisija: Docmus-tohtorikoulun julkaisuja 5

Julkaisuvuosi: 2013

Kirjassa tarkastellaan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan monipuolisen vaikuttajan Ellen Helevuo-Urhon (s. 1920) ammatillista elämää hänen toimintaansa musiikkipedagogina sekä yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Kirjassa pyritään kuvaamaan Ellen Urhon musiikkikasvatuksellista ajattelua sekä kartoittamaan musiikkikasvatuksen ja sen korkeakouluopetuksen, erityisesti Sibelius-Akatemian, lähihistoriaa niin sisällöllisesti kuin institutionaalisesti, ja näin tiedostamaan paremmin nykyisten käytäntöjen ajatuksellista ja ideologista taustaa. Kirja sisältää...

Lue lisää Unigrafian sivuilta.
PDF-verkkojulkaisu ladattavissa täällä.

Book Chapters & Journal Articles

 

Anttila, E. (2013). Choreographed Childhoods: Patterns of embodiment in the lives of contemporary children. In F. McArdle and G. Boldt (Eds.). Young Children, Pedagogy and the Arts: Ways of Seeing. New York: Routledge, 106-125.

Anttila, E. (2013). Choreographed Childhoods: Patterns of embodiment in the lives of contemporary children. Proceedings of the daCi/WDA global summit. Taipei, Taiwan, July 2012.  See online 

Anttila, E. (2013). Dance pedagogy in the contemporary world. Keynote address. Prcoceedings of Close Encounters conference, Stockholm, Sweden, October 2012. Talk available here

Anttila, E. (2014). “Meillä tanssii koko koulu, uskokaa tai älkää!” Liikunta ja Tiede 52 (1), 20-23.

Anttila, E. (2014). Tutkija liikkeessä: Kehollisuus ja toiminta tutkimustyön ytimessä. Teoksessa H. Järvinen ja L. Rouhiainen (Toim.). Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu: Nivel 3, 127-140.

Anttila, E. (forthcoming). Dance as Embodied Dialogue: Insights from a School Project in Finland. In C. Svendler Nielsen and S. Burridge (Eds.). Dance Education around the World: Perspectives on Dance, Young People and Change. New York: Routledge.

Anttila, E. (forthcoming). Embodied Learning in the Arts. In S. Schonmann (Ed.). Wisdom of the Many. - Key Issues in Arts Education. International Yearbook for Research in Arts Education. Waxman.

Anttila, E., Guttorm, H., Löytönen, T. and Valkeemäki, A. (2014). Happy Incidents and Unexpected Encounters in the Academia, or Be(coming) (a) Present(ation). In A. Arlander (Ed.) The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3 – Colloquim on Artistic Research in the Performing Arts. Theatre Academy: Nivel 2.

Anttila, E., Svendler Nielsen C., Rowe N. & Östern, T. (2013). Young people’s embodied voices: Experiences and learning in dance education practices across the world. Proceedings of the daCi/WDA global summit. Taipei, Taiwan, July 2012. See online 

Arjas, P., Hirvonen, A. & Nikkanen, H. (2013). Esiintyminen ja kilpaileminen pedagogisina kysymyksinä. Teoksessa M.-L. Juntunen, H.M. Nikkanen & H. Westerlund (eds). Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. Jyväskylä: PS-kustannus, 225-243.

Ervasti, M., Muhonen, S. & Tikkanen, R. (2013). Säveltämisen monet mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa. [The multiple possibilities of composing within music education]. In M-L. Juntunen, H.M. Nikkanen & H. Westerlund (toim.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. [The music educator. Towards reflective practice]. (pp.246-291). Jyväskylä: PS-kustannus.

Ferm, C., Johansen, G. & Juntunen, M.-L. (In print) Music teacher educators’ visions of music teacher preparation in Finland, Norway and Sweden. International Journal of Music Education, Research.

Gaunt, H., & Treacy, D. S. (2020). Ensemble practices in the arts: A reflective matrix to enhance team work and collaborative learning in higher education. Arts and Humanities in Higher Education, 19(4), 419–444. https://doi.org/10.1177/1474022219885791

Hebert, D. G. & Heimonen, M. (2013). Public Policy and Music Education in Norway and Finland. Arts Education Policy Review 114:3, 135-148.

Hyry-Beihammer, E. K. & Nikkanen H. M. (2013). Musiikin opettaja taiteilijana ja kasvattajana – dilemmasta dialogiin. [Music teacher as an artist and an educator – from dilemma to dialogue.] In A.-M. Puroila, S.-L. Kaunisto & L. Syrjälä (eds.). Naisen äänellä. Professori Eila Estolan juhlakirja. [In a Woman’s Voice. Essays presented to Professor Eila Estola.] Oulu: Oulun yliopisto, 147-164.

Juntunen, M.-L. (In print) Mestarista opiskelijan ohjaajaksi, tukijaksi ja vierellä kulkijaksi? Kyselytutkimus Sibelius-Akatemian opettajien opetukseen liittyvistä näkemyksistä. Finnish Journal of Music Education.

Juntunen, M.-L.  (In print) The Dalcroze Approach: Experiencing and Knowing Music through the Embodied Exploration. In C. R Abril & B. Gault (Eds.) Approaches to Teaching General Music: Methods, Issues, and Viewpoints. Oxford University Press.

Juntunen, M.-L. (2014). Teacher educators’ visions of ideal teaching practices and pedagogical training within instrumental higher music education. An interview study in Finland. British Journal of Music Education, 31(2). 157–177, DOI:10.1017/S0265051714000102

Juntunen, M.-L., Karlsen, S., Kuoppamäki, A., Laes, T. & Muhonen, S. (2014). Envisioning imaginary spaces for musicking: Equipping students for leaping into the unexplored. Music Education Research, published online 19.5.2014 DOI:10.1080/14613808.2014.899333.

Kallio, A.A. (prepublished 27.1.2014) Drawing a Line in Water: Constructing the school censorship frame in popular music education. International Journal of Music Education. DOI: 10.1177/0255761413515814.

Kallio, A.A. (in print) Factional Stories: Creating a methodological space for collaborative reflection and inquiry in music education research. Research Studies in Music Education.

Kallio, A.A. (in print) Popular 'Problems': Deviantisation and teachers' curation of popular music. International Journal of Music Education.

Kallio, A.A. & Odendaal, A. (2013). Learning About and From Christopher Small: An educational(ly focused) interview. Finnish Journal of Music Education, 16(1). 55-62.

Kallio, A.A. & Partti, H. (2013). Music Education for a Nation: Teaching Patriotic Ideas and Ideals in Global Societies. Action, Criticism, and Theory for Music Education 12 (3), 5–30. See online 

Kallio, A.A. & Westerlund, H. (forthcoming) The Ethics of Survival: Teaching the traditional arts to disadvantaged children in post-conflict Cambodia.International Journal of Music Education.

Kallio, A.A., Westerlund, H. & Partti, H. (in print) The Quest for Authenticity in the Music Classroom:Sinking or Swimming? Nordic research on music pedagogy, Yearbook.

Karjalainen-Väkevä, M. & Nikkanen, H. (2013). Opettajan roolit säveltämisen ohjaajana ala- ja yläkoulussa. In J. Ojala & L. Väkevä (eds.). Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. Helsinki: Opetushallitus, 64-82.

Karlsen, S. (2013). Immigrant students and the ‘homeland music’: Meanings, negotiations and implications. Research Studies in Music Education, 35(2), 158-174.

Karlsen, S. (2014). Exploring democracy: Nordic music teachers’ approaches to the development of immigrant students’ musical agency. International Journal of Music Education. See online  

Karlsen, S. & Westerlund, H. (forthcoming) Music teachers’ repertoire choices and the quest for solidarity: Opening arenas for the art of living with difference. In C. Benedict, P. Schmidt, G. Spruce & P. Woodford (eds.) The Oxford Handbook of Social Justice and Music Education.

Karlsen, S, Westerlund, H., Partti, H.& Solbu, E. (2013). Community Music in the Nordic countries: Politics, research, programs, and educational significance. In K. Veblen, S. J. Messenger, M. Silverman & D. J. Elliott (eds.). Community music today. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education with NAfME: National Association for Music Education, 41–60.

López-Íñiguez, G. & Bennett, D. (2020). A lifespan perspective on multi-professional musicians: Does music education prepare classical musicians for their careers? Advance online publication. Music Education Research. [JUFO 3]

López-Íñiguez, G. (2020). Report from the symposium ‘Transforming Musicianship: Understanding C19th Historical Style and its Implications for Learning‘, Sibelius Academy, Helsinki, 12th of November 2018. Trio, 18(1-2), 11-116. [JUFO 1]

López-Íñiguez, G. (2019). Epiphonies of motivation and emotion throughout the life of a cellist[Special issue on applications of Arts-Based Educational Research (ABER), Arts-Based Research (ABR), and Creative Analytical Practices (CAP)]. Action, Criticism, and Theory for Music Education, 18(2), 157-189. [JUFO 1]

López-Íñiguez, G. & Pozo, J. I. (2016). Analysis of constructive practice in instrumental music education: Case study with an expert cello teacher. Teaching and Teacher Education, 60, 97-107. [JUFO 2]

Löytönen, T., Anttila, E., Guttorm, H., and Valkeemäki, A. (2014). Playing with Patterns: Fumbling Towards Collaborative and Embodied Writing. International Review of Qualitative Research, 7 (2), 236-257.

Muhonen, S. (2013). Lasten musiikillisen luomisprosessin tukeminen alakoulussa – esimerkkinä sävellyttäminen. [Supporting childrens' musical creation – case songcrafting] In J. Ojala & L. Väkevä (toim.) Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. [Supporting to be a composed. Pedagogical views on musical creationchildrens' musical creation] (pp. 83–98). Opetushallitus. Oppat ja käsikirjat 2013:3. [Ministry of Education]. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy.

Muhonen, S. (2014). Songcrafting: A teacher’s perspective of collaborative inquiry and creation of classroom practice. International Journal of Music Education, 32(2), 185-202. Published online before print October 31, 2013, DOI: 10.1177/0255761413506657

Muhonen, S. (in review) Students' experiences of collaborative creation through songcrafting in primary school: A consideration of the potential to support creative agency within 'school music' programs.

Odendaal, A., Kankkunen O.-T., Nikkanen H.M. & Väkevä, L. (2014). What's with the K? Exploring the implications of Christopher Small's ‘musicking’ for general music education. Music Education Research 16 (2), 162-175. Published online before print Nov 25, 2013, DOI: 10.1080/14613808.2013.859661.

Partti, H. (2013) Oopperasäveltäjäksi oppimassa: Opera by You -verkkoyhteisö musiikillisen asiantuntijuuden kasvualustana. [Learning to be an opera composer: The Opera by You online community as a platform for the growth of music-related expertise]. Musiikki 1, 33-50.

Partti, H. (2014). Cosmopolitan musicianship under construction. Digital musicians illuminating emerging values in music education. International Journal of Music Education 32 (1), 3–18.

Partti, H. (forthcoming) Supporting collaboration in changing cultural landscapes: operabyyou.com as an arena for creativity in “kaleidoscope music”. In M.S. Barrett (Ed), Collaborative creative thought and practice in music. Surrey: Ashgate.

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Envisioning collaborative composing in music education: Learning and negotiation of meaning in operabyyou.com. British Journal of Music Education, 30, 2, 207–222.

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Säveltäjyyden merkitykset osallistumisen kulttuurissa ja tulevaisuuden musiikkikasvatuksessa [Meanings of composership in the participatory culture and future music education]. In: J. Ojala & L. Väkevä (Eds.), Säveltäjäksi kasvattaminen - pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen (pp. 23-32). Helsinki: Opetushallitus [Finnish National Board of Education].

Partti, H., Westerlund, H. & Björk, C. (2013). Oppimiskäsitykset reflektiivisen musiikkikasvattajan toiminnan ohjaajina. In H.M. Nikkanen, M-L Juntunen & H. Westerlund (Eds.), Musiikkikasvattaja – Kohti reflektiivistä käytäntöä (pp. 54-70). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Partti, H., Westerlund, H. & Lebler, D. (forthcoming) Participatory Assessment and the Construction of Professional Identity in Folk and Popular Music Programmes in Finnish and Australian Music Universities. International Journal of Music Education.

Randles, C. A., & Muhonen, S. (in press) Validation and further validation of a measure of creative identity among United States and Finland pre-service music teachers. British Journal of Music Education.

Rosabal-Coto, G. (2014). “I did it my way!” A case study of resistance to coloniality in music learning and socialization. Action, Criticism, and Theory for Music Education 13(1): 155–87.  See online 

Rouhiainen, L., Anttila, E. & Järvinen, H. (2014). Taiteellinen tutkimus yhtenä tanssintutkimuksen juonteena. Teoksessa H. Järvinen ja L. Rouhiainen (Toim.). Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu: Nivel 3, 175-186.

Väkevä, L. (2013). Introduction. Four Pieces on Comparative Philosophy of Music Education. Philosophy of Music Education Review 21(1): 5–7.

Väkevä, L. & Tikkanen, R. (2013). Esipuhe. In Ojala, Juha & Väkevä, Lauri (eds.) Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. Helsinki: Opetushallitus, 5–9.

Westerlund, H. (2014). Learning on the Job: Designing Teaching-led Research and Research-led Teaching in a Music Education Doctoral Program. In S. Harrison, S. (ed.) Research and Research Education in Music Performance and Pedagogy. Dordrecht: Springer (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education), 91–103.

Westerlund, H. & Juntunen, M.-L. (2013). Johdanto [Introduction]. In M.-L. Juntunen, H. Nikkanen, H. & H. Westerlund (eds.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivisiä käytäntöjä [Music Educator. Towards  Reflective Practices].  PS-Kustannus, 7-17.

Westerlund, H. & Juntunen, M.-L. (forthcoming) Music education and teacher preparation in Finland: Facing plurality in music and adapting to multiple needs. In S. Figueiredo & J. Soares (eds.) The preparation of music teachers: A global perspective. Brazilian University Press, submitted (will be published in Portuguese and English).

Westerlund, H. & Karlsen, S. (2013). Designing the rhythm for academic community life: Learning partnerships and collaboration in music education doctoral studies. In H. Gaunt & H. Westerlund (eds.) Collaborative Learning in Higher Music Education. Farnham; UK: Ashgate, 87–99.

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (forthcoming) Identity formation and agency in the diverse music classroom. In R. MacDonald, D. Miell & D. Hargreaves (eds.) The Oxford Handbook on Musical Identities, publisher agreement sent 18.8.2013.

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (forthcoming) Teaching as improvisational experience: Student music teachers’ reflections on learning during a bi-cultural exchange project. Research Studies in Music Education.

Research Reports

Heli Kauppila

Tanssi- ja teatteripedagogiikan alojen post doc -tilanne ja näkymiä tulevaan (pdf)

Julkaisuvuosi: 2013

Julkaisija: CERADA

Tämä raportti koskee tanssi- ja teatteripedagogiikan alan jatkokoulutuksen volyymia ja post doc –tutkimuksen tilannetta. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa tanssi- ja teatteripedagogiikan alojen post doc –tilannetta tällä hetkellä, hahmotella näkymiä tulevaan ja tuoda esille ehdotuksia siitä miten alojen post doc –rakenteita voidaan luoda ja kehittää. Suomessa tanssinopettajia ja teatteriopettajia koulutetaan yliopistotasolla vain Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Tanssinopettajia valmistuu lisäksi ammattikorkeakouluista Turusta, Oulusta ja Kuopiosta. Teatteri-ilmaisun ohjaajia on tähän asti valmistunut Metropolian ammattikorkeakoulusta Helsingistä, Turun ammattikorkeakoulusta, Centria ammattikorkeakoulusta Kokkolasta ja Vasa Yrkeshögskolanista Vaasasta. Näistä Metropolian ja Centrian teatteri-ilmaisun ohjaajien koulutus on päätetty lakkauttaa. Selvitys pohjautuu kyselyyn, joka toteutettiin Teatterikorkeakoulusta valmistuneille tohtoreille sekä sellaisille jatko-opiskelijoille, joiden väitöstyö kuuluu tanssi- tai teatteripedagogiikan alaan. Kysely toteutettiin lokakuussa 2013. Töiden sisällyttäminen kuuluvaksi tanssi- tai teatteripedagogiikan alaan tässä selvityksessä nojaa professori Eeva Anttilan tiedonantoon. Aiemmin jako oli myös hallinnollinen jatko-opiskelijoiden sijoittuessa eri koulutusohjelmiin. Kyselyyn vastaajilta kysyttiin myös mihin alaan he itsensä sijoittavat.

 

Satu-Mari Jansson

Mittaamattoman arvokasta? Taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksia ja -metodologioita (pdf)

Julkaisuvuosi: 2014

Julkaisija: CERADA

CERADA on teettänyt taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksista kirjallisuuskatsauksen. Kirjallisuuskatsauksessa käydään tiivistetysti läpi taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksen tulokulmia, teorioita, metodologioita ja kritiikkiä sekä tulevaisuuden tutkimukseen liittyviä näkökulmia. Kirjallisuuskatsauksessa luokitellaan vaikuttavuustutkimuksia ja kuvataan

  •     mitä on tutkittu ja miten tutkimusta on rajattu
  •     millaisilla menetelmillä vaikutuksia on analysoitu ja arvioitu ja mitä indikaattoreita                        on  käytetty
  •     millaisia tuloksia on saatu aikaiseksi.

Lisäksi katsauksessa arvioidaan tulosten luotettavuutta ja tiedon yleistettävyyttä.

 

Mari Martin

Selvitys tanssin ja teatterin alan opettajankoulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudentarpeista (pdf)

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisija: Teatterikorkeakoulu

Doctoral Work

Enbuska, J. 2014. ”Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki”. Nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla. Studia Musica 58. Sibelius-Akatemia.

Jaakkola, S. 2013. Polkuja kuorosäveltapailuun. Kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä. Studia Musica 51. Sibelius-Akatemia.

Odendaal, A. 2013. Perceptual learning Style as an Influence on the Practising of Instrument Students in Higher Music Education. Studia Musica 56. Sibelius Academy.

Finnish Journal of Music Education (FJME)

Musikkikasvatus-lehden sivut täällä

Vuodesta 2006 lähtien ilmestyneet lehdet ovat luettavissa sivustolla sijaitsevassa arkistossa, jonne ne laitetaan noin vuoden viiveellä ilmestymisen jälkeen.

 

You can find more information about Finnish Journal of Music Education (FJME) here

Other Public Output

Anttila, E. 2013. Towards holistic, contemporary pedagogies: Focusing on the body and the senses. LLinE journal 4/2015. See online

Heimonen, M. (in print). Miten säveltäjäksi kasvatetaan? Kirja-arvio Juha Ojalan ja Lauri Väkevän toimittamasta teoksesta  Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. Musiikkikasvatus 17, 1.

Juntunen, M.-L. 2013. Ellen Urho – kaiken lisäksi nainen. Pikkutrilli 2, 18-21.

Juntunen, M.-L., Tabell, M. & Väkevä, L. 2013. Musiikin harjoittaminen tukee muuta oppimista. Helsingin Sanomat 14.12.2013.

Kauppila, H. 2014. Yliopistopedagoginen koulutus Taideyliopistossa. Yliopistopedagogiikka 1/2014. Luettavissa täällä.

Muhonen, S. 2014. (in press) Conference report. New directions of music education: Teaching composition, improvisation, and the new musicianship 20.3.-22.3.2014, Michigan State University, USA. Finnish Journal of Music Education, 17(1).