Projekten

OKM-kärkihanke TAITU

 

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 2017-2020

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää opettajien koulutuksellista jatkumoa ja tukea laaja-alaista opettaja-asiantuntijuuden kehittymistä työuran eri vaiheissa. Hankkeen avulla vahvistetaan opettajakoulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä, sekä kehitetään taiteiden ja eri oppiaineiden yhteistyötä, laaja-alaista ja luovaa pedagogiikkaa, työtapoja ja menetelmiä.

Hankkeessa toteutettavien pilottien kautta on tavoitteena kehittää uutta luovan oppimisen, opetuksen ja osaamisen kehittämisen malleja. Kehittämisyhteistyössä yhdistyy laajasti opettajankoulutuksen monialainen tieteellinen ja taiteellinen tutkimus, kehittämistoiminta ja yhdessä pilotointi.

Kehittämishanke toteutetaan yliopistojen ja korkeakoulun laaja-alaisena yhteistyönä, jossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu ja koordinaattorina Taideyliopisto. Hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämishankkeen pilotit

 1. Taidealojen (aineen)opettajakoulutuksen kasvatustieteellisten ja pedagogisten opintojen kokonaisuuden kehittäminen
 2. Taiteiden välistä akateemista keskustelua- opintojakson kehittäminen
 3. Taidelähtöiset menetelmät koulujen oppiainerajat ylittävässä opetuksessa
 4. Kuvataiteen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ja luokanopettajaopiskelijoiden kuvataideopetuksen kehittäminen
 5. Eri taidealojen taiteellisen ja pedagogisen työskentelyn ohjauksen ja arvioinnin työtapojen ja menetelmien kehittäminen ja mallintaminen
 6. Opettaja-asiantuntijuuden uranaikaisen osaamisen kehittäminen
 7. Diversiteetti laajasti käsiteltynä aiheena ja osaamisalueena yliopisto-opettajan työssä
 8. Projektien opinnollistaminen – (opetus)harjoittelun uudet muodot, projektit opintojen osana

Lisätietoja:

Sirke Pekkilä, projektipäällikkö, Taideyliopiston Avoin kampus

Hankkeen blogi: https://taitura.com/

Yhteistyössä:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

 

OPEKE

 

Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

OPEKE on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin.

Kehittämisosiot:

A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus

A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien uudistaminen

A3. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen

B1. Pilotti: Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen

B2. Pilotti: Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Taideyliopisto on mukana yhteistyössä erityisesti opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittämisessä (pilotissa B2).

Lisätietoja:

Sirke Pekkilä, projektipäällikkö, Taideyliopiston Avoin kampus

OPEKE-hankkeen verkkosivut

Twitter: @OPEKEhanke

Facebook: OPEKE-hanke

DIGIPEDA

 

Taideyliopisto on mukana hankkeessa Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle!, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -hanketta.

Hanke liittyy yliopiston strategiseen tavoitteeseen tukea henkilöstön ja opettajien uranaikaista osaamisen kehittämistä, sekä työ- ja oppimisympäristöjen kehittämistä.

Mitä tässä hankkeessa tehdään?

 1. Käynnistetään Taideyliopistossa digikummitoiminta ja perustetaan digitiimit pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen tueksi
 2. Kehitetään digiosaamista hankkeen yhteistyöverkoston ja hankkeeseen osallistuvien yliopistojen kanssa
 3. Mahdollisuus osallistua Flipped Learning –menetelmän pilotointiin, johon saadaan opettajien ja henkilöstön koulutusta
 4. Kartoitetaan Taideyliopiston opettajien pedagogisen ja digitaalisen osaamisen koulutustarpeita
 5. Nykyinen osaaminen näkyväksi ja uusien toimintamallien kehittäminen, esim. säännölliset peda-klinikat (mm. esittelyt, keskustelufoorumit, osaamisen jakaminen ja yhteiskehittäminen)
 6. Rakennetaan yhdessä uusia toimintamalleja ja koulutusta opettajille arjen työn ja pedagogisen kehittämisen tueksi
 7. Opettajille tarjottava tuki ja koulutus näkyviin (pedagoginen ja opetusteknologinen tuki sekä tarvittava infra)

 

Lisätietoja:

Sirke Pekkilä, projektipäällikkö, Taideyliopiston Avoin kampus

Flipped Learning

Flipped Learning -hanke on yksi kokonaisuus Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Turun yliopiston koordinoimassa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -kärkihankkeessa. Flipped Learning -hanke kuuluu Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! -osahankeen piiriin, jossa yhteistyöyliopistoina ovat Jyväskylän yliopisto, Taideyliopisto ja Turun yliopisto.

Flipped Learning -hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusperustaisesti yliopistoissa opetusta antavien henkilöiden digipedagogisia taitoja, tarjoten heille paremmat valmiudet opiskelijalähtöisten ja oppijakeskeisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen sekä edistäen näin opiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitoja. Hankkeessa käytetään sekä käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) että käänteisen oppimisen (Flipped Learning) lähestymistapoja.

Hankkeen aikana koulutetaan opettajia käänteisen opetuksen pariin sekä Itä-Suomen yliopistosta että hankkeen yhteistyöyliopistoista. Seminaarien lisäksi Ameba-tutkimustiimi työstää verkkoon koulutusmateriaalia. Flipped Learning -hankkeen akateemisena johtajana toimii tutkijatohtori Erkko Sointu.

 

Luovuuden mainingeissa - Main Art

Taidelähtöinen toiminta osaksi koulujen arkea

Main Art -hankkeessa toteutetaan taidelähtöistä harrastustoimintaa Seinäjoen kahdessa koulussa ja Espoon Mainingin koulussa sekä Utelias luokka -hankkeita Mainingin, Apollon, Nöykkiönlaakson ja Latokasken kouluissa Espoossa ja Helsingissä. Seinäjoella mukana ovat Seinäjoen lyseo ja yhteiskoulu. Seinäjoen osuus tukee Louhimon oma kerho -hanketta, jolloin lapsille ja nuorille saadaan laajempi kokonaisuus. Kohderyhmänä ovat 1.−9.-luokkalaiset.

Utelias luokka -hankkeissa taide integroidaan osaksi oppitunteja. Tavoitteena on ala- ja yläkoululaisten kulttuuri- ja taidetoiminnan yhdistäminen osaksi lasten ja nuorten elämän mittaista kasvua, tasavertaisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Utelias luokka -hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun opettajien ja lastenkulttuurin toimijoiden sekä taiteen perusopetuksen kanssa. Tunteja ohjaavat Taideyliopiston alumnit ja/tai opinnoissa loppusuoralla olevat opiskelijat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke alkoi syksyllä 2018 ja päättyi syksyllä 2019.

Lisätietoja:

Mia SeppäläProjektipäällikkö
 

Taidekerhot


– Taidelähtöinen harrastustoiminta osaksi koulujen arkea!

Taideyliopisto sai jo toistamiseen avustuksen lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen liittyen. Kyseessä on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta koulupäivän yhteydessä. Toiminta täydentää ja tukee koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentaa ja monipuolistaa perusopetuksen oppimisympäristöjä. Ensimmäinen hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja kokonaisuudessaan hankkeet päättyvät 31.12.2018.

Hankkeessa järjestetään taidelähtöistä harrastustoimintaa pääkaupunkiseudun muutamalle koululle: Espoon Nöykkiönlaakson koulu, Latokasken koulu, Apollon yhteiskoulu ja Ruoholahden ala-asteen koulu.

Monitaiteellinen taidetyöpajatoiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa persoonan, itsetunnon ja minäkuvan kehitystä. Taidetyöpajatoiminnassa luodaan maailmoja, joissa on tilaa musiikille, tanssille ja ilmaisulle. Tavoitteena on luoda tila, jossa lapset saavat toteuttaa luovuuttaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Koulujen harrastustoimintaa ohjaavat Taideyliopistosta vasta valmistuneet opiskelijat ja/tai loppusuoralla olevat opiskelijat. Heistä muodostetaan monitaiteisia työpareja. Ohjaamisessa edetään lasten ehdoilla. Pääpaino on lasten mielipiteillä, heidän omilla ajatuksilla ja kiinnostuksen kohteilla. Tärkeää on lapsen maailman hahmottaminen, aktiivinen läsnäolo sekä yhdessä suunnitteleminen ja oppiminen. Ilo ja leikkimieli ohjaavat myös toimintaa.

Lisätietoja:
Mia Seppälä
mia.seppala@uniarts.fi
040 710 4366

 

 

 

Projekten

Creative and Inclusive Finland är ett aktivt fungerande nätverk, vars uppgift är att främja och utveckla ESF–finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Nätverket samlar och förmedlar information samt strävar efter att på riksomfattande nivå öka omfattningen av projektverksamheten, dess effektivitet och resultat.