Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

Bild: Eeva Anundi

I syfte att gynna konst- och kulturundervisningens tillgänglighet och genomslagskraft grundades i fjol ett observatorium för konst- och kulturfostran. Ett delsyfte är att förbättra branschens samhälleliga ställning och uppskattning. I första hand omfattar observatoriet konst- och kulturfostran för barn och ungdomar. I andra hand ligger fokus på livslångt lärande och främjande av konst- och kulturfostran som omfattar varierande ålders- och målgrupper.

Observatoriet samlar in, analyserar, tolkar och sprider information om praxis inom konst- och kulturfostran i Finland. I blickpunkten ligger också olika slags verksamhetsinriktningar inom området. Observatoriet stärker branschens kunskapsbasis, sambandet mellan forskningen och det praktiska arbetet liksom samarbetet på europeisk nivå. Det europeiska nätverket ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) är paraplyorganisationen inom branschen och observatoriet utgör en del av det. Medlemskapet gör det möjligt att jämföra praxis och forskningsresultat inom finländsk konstfostran med motsvarande sektorer i andra europeiska länder. Det här framhäver branschens synlighet på ett internationellt plan.

Samarbetsparterna är Konstuniversitetets CERADA-center (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts), Förbundet för barnkulturcenter i Finland r.f. och ett antal samarbetsparter, av vilka de mest framträdande är Aalto-universitetet Högskulan för konst, design och arkitektur, Lapplands universitet Fakulteten för konst, Haukkala-stiftelsen, Förbundet för grundläggande konstundervisning r.f., Medborgarinstitutens förbund och Utbildningsstyrelsen. Undervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten. Den utgår från UNESCOs konst- och kulturfostran samt principerna för nätverket ENO.

 

Kontaktuppgifter

Postadress:

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

CERADA research center vid Konstuniversitetet
PL 1
FI-00097 Uniarts

E-post:

observatorio@uniarts.fi