ELLA - Embodied language learning through the arts

The ELLA research project (2021–2024), coordinated by the University of the Arts Helsinki, aims at broadening the conceptions of language and learning. It investigates how embodied language learning through the arts may contribute to renewing pedagogical practices in various educational settings. The project also aims at igniting critical discussion about how educational structures could be more responsive to societal changes. The ELLA project is funded by Kone Foundation, Svensk-Österbottniska samfundet, and Harry Schaumans stiftelse. 

 

The ELLA includes three subprojects:

I Early ELLA

II Culturally diverse ELLA 

III Multiprofessional ELLA

Tietosuojailmoitus

Henkilötietojen käsittelyä tässä tutkimuksessa ohjaa EU:n tietosuoja-asetus. 

Tutkimus perustuu videonauhoitusten, havainnointiaineiston ja haastatteluaineiston analyysiin. Kuvaa ja ääntä tarvitaan analysoitaessa sitä, miten kehollinen kielenoppiminen tulee havaittavaksi erilaisissa oppimis- ja opetustilanteissa ja mitä se tarkoittaa kulttuurisesti moninaisissa ryhmissä. Aineistoa käsittelee vain tutkimusryhmä. 

Videoaineisto sisältää suoria henkilötietoja, koska osallistujat ovat tunnistettavissa kuvan ja äänen perustella. Tästä syytä aineiston luottamukselliseen käsittelyyn kiinnitetään tutkimushankkeen aikana erityistä huomiota. Videonauhoituksia ja muuta tutkimusaineistoa säilytetään Taideyliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Åbo Akademissa käyttäjätunnuksilla ja sanasanoilla suojatuilla verkkolevyillä, joihin on pääsy ainoastaan tutkimusryhmän jäsenillä. Aineistoa ei pitkäaikaisarkistoida. Sitä säilytetään korkeintaan kymmenen vuotta tutkimushankkeen päättymisen jälkeen. 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja, professori Eeva Anttila (Taideyliopisto), vastaa aineiston käytöstä.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi, tieteellistä tutkimusta ja akateemista ilmaisua varten. Lisäksi henkilötietojen käsittely on tarpeen taiteellista ilmaisua varten. Henkilötietojen käsittelyllä ei ole vaikutusta osallistujiin.

Osallistujilta on pyydetty suostumus kyseisten henkilötietojen käsittelyyn.

Koska kyse on tieteellisestä tutkimuksesta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole tietojen käyttö osallistujia koskevaan päätöksentekoon.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ainoastaan ELLA -tutkimusryhmän jäsenillä on mahdollisuus käsitellä ja analysoida aineistoa. Henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tutkimuksessa täyttyvät seuraavat edellytykset, joilla turvataan osallistujan oikeuksia:

  • Tutkimuksella on tutkimussuunnitelma

  • Tutkimuksen vastuuhenkilö on Professori Eeva Anttila

  • Tutkimuksen osalta on tehty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Lisätietoa tutkimuksesta ja oikeuksien käyttämisestä

Tässä tutkimuksessa rekisterinpitäjänä on Taideyliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on Tutkimushankkeen johtaja, professori Eeva Anttila (eeva.anttila@uniarts.fi, puh 0405858415)

Tutkittavan henkilön tulee ottaa yhteyttä Taideyliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä on kysymyksiä tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Tietosuojavastaava: Antti Orava

Puhelinnumero: 029 447 3568; Sähköposti: tietosuoja@uniarts.fi

Tampereen yliopiston tietosuojavastaavan sähköposti: dpo@tuni.fi

Åbo Akademin tietosuojavastaavan sähköposti: dataskydd@abo.fi

Jos tutkittava henkilö kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).

Muutoshistoria:

v1.0                     06.08.2021      Alkuperäinen versio

v2.0                     14.09.2021      Åbo Akademi lisätty rekisterinpitäjiin