Tanssijoita luonnossa. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Meistä:

Yleistä

 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä parantaa alan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Observatorion ensisijaisena painopisteenä on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen sekä eri ikä- ja kohderyhmille suunnatun taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen.

Observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Suomen observatorio on jäsenenä taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaisessa verkostossa ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education). Eurooppalaisen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin ja samalla edistää alan kansainvälistä näkyvyyttä. Observatorion ohjelma noudattaa Unescon taide- ja kulttuurikasvatusta koskevia linjauksia sekä ENO-verkoston periaatteita.

Vuonna 2017 perustetun Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion muodostavat Taideyliopiston cERAda-tutkimusverkosto (ent. CERADA-tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry sekä yhteistyökumppanit, joita tällä hetkellä ovat Aalto-yliopiston Taiteen laitos, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Haukkalan säätiö, Taiteen perusopetusliitto ja Kansalaisopistojen liitto. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee observatorion toimintaa.

 

Kansallinen ohjelma 2023–2027

 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2023–2027 perustuu suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistettuun ja tunnustettuun taiteen ja kulttuurin merkitykseen yksilölle ja yhteiskunnalle. Kulttuurin saavutettavuuteen ja saatavuuteen on panostettu jo usean hallitusohjelman aikana. Suomen taide- ja kulttuuripolitiikassa painottuu tavoite, että jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatuksella vahvistetaan yksilön luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja hyvinvointia.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on kansainvälisen ENO – European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education jäsen. ENO-verkosto edellyttää jäseniltään kansallisen ohjelman laatimisen. Kansallisessa ohjelmassa linjataan Suomen observatorion toiminnan tarkoitus, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023–2027.

Lataa Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2018-2022.

Lataa Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2023–2027.

Kumppanit

 

Taideyliopiston cERAda-tutkimusverkosto (entinen Center for Educational Research and Academic Development in the Arts)

Taideyliopiston cERAda-tutkimusverkosto on Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion hallinnoija, toinen omistaja ja perustajajäsen.

cERAda:n toiminta keskittyy taidekasvatuksen tutkimukseen ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäiseen kehittämiseen. Tutkimus vastaa taidekasvatuksen ja taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämistarpeisiin sekä taiteilijoiden ja taidealojen opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeisiin.

Observatoriossa tutkimusverkostoa edustavat professori Eeva Anttila ja yliopistotutkija Tuulikki Laes.

 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on observatorion toinen omistaja ja perustajajäsen. Liitto edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Observatorion toiminnassa liittoa edustavat liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta ja hallituksen jäsen sekä ARX-kulttuurikeskuksen lastenkulttuuripäällikkö Minna Haveri.

 

Aalto-yliopiston Taiteen laitos

Aalto-yliopiston Taiteen laitos tunnetaan laadukkaasta taiteellisesta ja taidekasvatustoiminnastaan sekä tutkimuksestaan. Laitoksella on kolme alojensa johtavien tutkijoiden ja ammattilaisten johtamaa koulutusohjelmaa. Ohjelmat keskittyvät taidekasvatukseen, pohjoismaiden visuaaliseen viestintään sekä visuaalisiin kulttuureihin ja nykytaiteeseen. Taiteen laitos kouluttaa ja valmistelee ammattilaisia taidekasvatuksen, kuratoinnin, visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen aloille.

Observatorion toiminnassa Aalto-yliopiston Taiteen laitosta edustaa professori Anniina Suominen.

 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta

Tieteen ja taiteen vuoropuhelu on aktiivinen osa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opintoja, tutkimusta ja taidetta sekä yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Tieteen ja taiteen yhteyttä vahvistaa myös tiedekunnan poikkeuksellinen sijainti osana monialaista tiedeyliopistoa.

Tiedekunta tekee kansainvälisesti uraauurtavaa työtä ympäristö-, yhteisö- ja talvitaiteessa sekä luo uusia ja innovatiivisia palvelumuotoilun ja taidekasvatuksen menetelmiä. Monipuolisten kansainvälisten yhteisöverkostojen kautta se luo sillan Euroopan pohjoisten alueiden kulttuuriin, taiteeseen ja taidekoulutukseen.

Observatorion toiminnassa Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa edustavat professori Mirja Hiltunen ja apulaisprofessori Maria Huhmarniemi.

 

Haukkalan säätiö

Haukkalan säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Observatorion toiminnassa Haukkalan säätiötä edustaa säätiön puheenjohtaja, psykologian emeritaprofessori (Jyväskylän yliopisto) Lea Pulkkinen, joka on 1990-luvulta lähtien työskennellyt aktiivisesti koulupäivän yhteydessä tapahtuvan taide- ja kulttuuriharrastamisen eteen.

 

Taiteen perusopetusliitto

Taiteen perusopetusliitto toimii jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä ja edistää taiteen perusopetuksen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa. Liiton toiminnan keskiössä on taiteiden välisen yhteistyön ja tasa-arvon edistäminen taidekasvatuksessa.

Liitto osallistuu taiteen perusopetuksesta käytävään keskusteluun ja pyrkii vaikuttamaan alaa ja sen rahoitusta koskeviin ratkaisuihin. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin koulutus- ja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin ja osallistuu asiantuntijana alan verkostojen toimintaan.

Observatorion toiminnassa TPO-liittoa edustavat liiton toiminnanjohtaja Viivi Seirala ja Suomen sanataideopetuksen seuran toiminnanjohtaja Ninni Pehkonen.

 

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö. KoL toimii kansalais- ja työväenopistojen sekä vapaan sivistystyön edunvalvojana ja vaikuttajana.

Observatorion toiminnassa Kansalaisopistojen liittoa edustaa liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa observatorion toimintaa.

Asiantuntijat