ELLA - Embodied language learning through the arts

Forskningsprojektet ELLA (2021–2024) syftar till att bredda förståelser av språk och lärande. Projektet undersöker hur kroppsligt språklärande genom konst kan bidra till att förnya pedagogiska praktiker i olika pedagogiska kontexter, samt att väcka en kritisk diskussion om hur utbildningsstrukturer kunde bli mer responsiva för samhällsförändringar. Projektet koordineras av Konstuniversitet i Helsingfors och finansieras av Konestiftelsen, Svensk-Österbottniska samfundet och Harry Schaumans stiftelse. 

ELLA-projektet inkluderar tre delprojekt: 

I Early ELLA

II Culturally diverse ELLA

III Multiprofessional ELLA

Dataskyddsbeskrivning

Forskningsprojektet följer EU:s dataskyddsförordning gällande behandling av personuppgifter.

Forskningen bygger på analyser av videomaterial, observationer och intervjuer. Bild och ljud behövs för att analysera kroppsligt språklärande samt vad det innebär i olika undervisningssituationer och i kulturellt mångfaldiga grupper. Forskningsmaterialet behandlas endast av forskargruppen.

Videomaterialet innehåller personuppgifter eftersom deltagarna kan identifieras utifrån bild och ljud. Av denna anledning ägnas särskild uppmärksamhet åt konfidentiell behandling av materialet i forskningsprojektet. Videoinspelningarna och övrigt forskningsmaterial lagras vid Konstuniversitetet i Helsingfors, Tammerfors universitet och Åbo Akademi på nätskivor som endast forskargruppens medlemmar har åtkomst till med användarnamn och lösenord. Materialet lagras högst i tio år efter forskningsprojektets slut.

Professor Eeva Anttila vid Konstuniversitetet är ansvarig ledare för forskningsprojektet och ansvarar även för forskningsmaterialets användning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter är nödvändigt av allmänt intresse för vetenskapliga forskningsändamål. Behandling av personuppgifter är dessutom nödvändigt för konstnärligt uttryck. Behandling av personuppgifter påverkar inte deltagarna.  

Tillstånd för att behandla personuppgifter har begärts från deltagarna.

Eftersom det är fråga om vetenskaplig forskning idkas inte automatiskt beslutsfattande eller profilering av deltagarna.

Personuppgifter överförs inte till utomstående. Endast medlemmar i forskargruppen behandlar och analyserar materialet. Personuppgifter överförs inte utanför EU/ESS.

Forskningen uppfyller följande villkor för att skydda deltagares rättigheter:

  • Behandlingen av personuppgifter är baserad på en forskningsplan.

  • Forskningsprojektets ansvarsperson är professor Eeva Anttila.

  • En konsekvensbedömning avseende dataskyddet har genomförts.

 

Tilläggsinformation om forskningen och de registrerades rättigheter

Registeransvariga i forskningsprojektet är Konstuniversitetet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi. Kontaktperson för forskningsrelaterade frågor är forskningsprojektets ledare, professor Eeva Anttila (eeva.anttila@uniarts.fi, tel. 040 5858 415)

Deltagare i forskningen bör kontakta dataskyddsombudet vid Konstuniversitetet i Helsingfors vid eventuella frågor eller krav angående behandling av personuppgifter.

Dataskyddsansvarig: Antti Orava

Telefonnummer: 029 447 3568; Epost: tietosuoja@uniarts.fi

Dataskyddsansvarig vid Tammerfors universitet: dpo@tuni.fi

Dataskyddsansvarig vid Åbo Akademi: dataskydd@abo.fi

Om deltagare i forskningen anser att hens personuppgifter har behandlats felaktigt utifrån dataskyddslagstiftningen har hen rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, dataskyddsombudet (mer information: http://www.tietosuoja.fi).

 

Revisionshistoria:

v1.0              06.08.2021      Ursprunglig version

v2.0              14.09.2021      Åbo Akademi tillagd som registeransvarig