Om oss

About us:

Team

Early ELLA

Early Embodied Language Learning through the Arts utvecklar och undersöker kroppsligt lärande genom konst i den tidiga språk-, läs- och skrivundervisningen. Delprojektet utvecklar praktisk och teoretisk kunskap genom iterativa, kollaborativa, konstbaserade och praktiknära forskningsprocesser i samarbete mellan forskare, danskonstnärer och lärare. Mer specifikt undersöker delprojektet hur dans kan främja barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling (i förskolan och årskurs 1–2) samt hur konst kan producera förändringar i hur språk-, läs- och skrivundervisningen förstås och genomförs. Forskningen utforskar således barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling som kroppsliga, relationella och affektiva processer i såväl teori som praktik och hur lärandet påverkas när dans integreras i undervisningen. Med avsikten att utveckla pedagogiska praktiker resulterar delprojektet i olika pedagogiska verktyg som lärare kan använda i sin undervisning samt en teoretisk förståelse för kroppsligt språklärande genom konst i förskole- och nybörjarundervisningen. Sammantaget genererar delprojektet kunskap som kan bidra till barns tidiga språklärande ur ett holistiskt perspektiv.  

Culturally diverse ELLA

Embodied Language Learning through the Arts within Culturally Diverse Groups sammankopplar och fortsätter tidigare och pågående forskning inom, exempelvis, forskningsinitiativet ArtsEqual, TALK-projektet, forskning om social cirkus, samt ett doktorandprojekt som fokuserar på hur kroppsligt lärande kan sammanflätas med språklärande i en mångkulturell kör. Delprojektets fokus ligger på hur kroppslig interaktion genom dans, musik och social cirkus kan generera ett intersubjektivt utrymme där verbalspråk inte alltid behövs för att nå en ömsesidig förståelse och skapa dialog, samt hur språklärande kan ske jämsides med kroppslig interaktion i konstnärliga processer. Transpråkande (translanguaging) som ett pedagogiskt perspektiv, vilket bygger på idén att göra pedagogiska möjligheter lika för alla (Garcia, 2009), undersöks inom delprojektet. Transspråkande utforskas både som konstnärlig-pedagogisk praxis och som metodologiska experiment där alla deltagare skapar forskningsmaterial med hjälp av egna språk i flerspråkiga interaktioner. Arbetet sker i mångprofessionella grupper där konstnärer och språklärare samarbetar.

Multiprofessional ELLA

Embodied Language learning through the Arts as Multiprofessional Collaboration integrerar kroppsligt språklärandegenom konst i lärarutbildningen – med fokus på språk-, gymnastik- och dansundervisning – för att främja mångprofessionellt samarbete mellan forskare, lärare, lärarutbildare och konstnärer. Delprojektet bygger på såväl tidigare forskning som genomförts av projektforskarna som didaktiska angreppsätt som utvecklats i ELLA-projektets övriga delprojekt. Genom samarbete över ämnesgränser utforskar delprojektet hur mångprofessionellt samarbete kan tillföra mångvetenskapliga perspektiv på kroppsligt språklärande genom konst och därmed främja mångsidiga möjligheter för lärande. Inom delprojektet finns två fokusområden: För det första introduceras kroppsligt språklärande genom konst i lärarutbildningen. Lärarstuderande får möta, använda och utvärdera didaktiska angreppssätt med kroppsligt språklärande genom konst tillsammans med lärarutbildare, forskare och konstnärer. Avsikten är att skapa utrymme för och undersöka lärarstuderandes utforskande av kroppsligt språklärande genom konst i samarbete med professionella konstnärer för att utveckla mångprofessionella samarbeten inom språkundervisningen. För det andra undersöks vilken roll dans och rörelse kan ha i att främja kroppsligt språklärande genom konst i gymnastiklärarutbildningen. Denna del fortsätter den forskning som genomfördes inom ArtsEqual; avsikten är att vidareutveckla angreppssätt där praktikerfarenheter strävar efter ett transformativt lärande, utvidga forskningen till danslärarutbildningen, och utveckla pedagogiska verktyg för kroppsligt språklärande i gymnastik- och dansundervisningen. Syftet är att uppmuntra finländska gymnastik- och danslärare i arbetet med att stödja barn och unga med invandrarbakgrund i processen att bli aktiva medlemmar i sitt nya hemland.