Completed theses

null Performing a Tradition in Music and Dance – Embodiment and Interaction in Sabar Dance Events

Seye, Elina
TaY
20 Dec 2014 - 00:00:00

Senegalilaisissa sabar-juhlissa rakennetaan perinnettä ja yhteisön arvomaailmaa

Sabar-perinne on arvostettu osa Senegalin wolof-kansan kulttuuria ja vahvasti läsnä erilaisissa juhlissa ja kokoontumisissa. FM Elina Seyen tutkimus keskittyy tarkastelemaan sabar-tanssijuhlia, yhteisöllisiä tapahtumia, joiden keskipisteessä ovat improvisoitu tanssi ja sitä säestävä rumpumusiikki. Tutkimus selvittää, miten sabar-musiikki ja -tanssi rakentuvat perinteeksi ihmisten toiminnassa ja puheissa sekä minkälaisia merkityksiä sabar-perinteeseen liitetään.

Tutkimus pohjautuu vuodesta 2000 lähtien kertyneisiin kenttätyökokemuksiin ja tutkimusaineistoihin, joiden pohjalta sabar-tanssijuhlia lähestytään esityksinä (performance). Esityksen käsitteen kautta voidaan tarkastella sabar-juhlia yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää tanssia, musiikkia ja muunlaista toimintaa, sen sijaan että tanssia ja musiikkia analysoitaisiin erillään toisistaan. Näin tutkimus osoittaa, miten tanssi ja musiikki kietoutuvat yhteen sabar-juhlille ominaisessa improvisoidussa vuorovaikutuksessa. Lisäksi esitys viittaa niihin tapoihin, joilla ihmiset esittävät itseään muille, miten he ruumiillistavat sosiaalisia roolejaan ja suhteitaan muihin ihmisiin sabar-juhlien kontekstissa, niin tanssin ja musiikin keinoin kuin erilaisin elein, mutta myös pidättäytymällä juhliin osallistumisesta.

Kuten tutkimus osoittaa, sabar-perinteeseen liitetään erilaisia merkityksiä kontekstista ja henkilöstä riippuen, vaikka ihmiset tukeutuvat ajatukseen muuttumattomasta ja yhteisesti jaetusta perinteestä. Tietynasteinen yhteisymmärrys sabar-rytmeistä ja -tansseista onkin edellytys tanssijoiden ja muusikoiden väliselle kommunikaatiolle, mutta perinnettä myös jatkuvasti tulkitaan uudelleen ja siihen omaksutaan vaikutteita muualta.

Ihmisten erilaiset käsitykset ja tulkinnat sabar-perinteestä eivät koske vain tanssin ja musiikin estetiikkaa, vaan myös ymmärrystä soveliaista sosiaalisista rooleista ja harmonisista suhteista ihmisten välillä. Tutkimus esittääkin sabar-perinteen yhtenä keinona, jota käytetään wolofien kulttuurissa "hyvän elämän" ihanteiden välittämisessä ja omaksumisessa. Sabar-juhlissa nämä ihanteet ruumiillistuvat osallistujien toiminnassa ja vuorovaikutuksessa ensisijaisesti tanssin ja musiikin keinoin. Kun sabar-tanssien ja -musiikin estetiikkaa sekä jaettua arvomaailmaa toistuvasti tehdään näkyviksi sabar-juhlissa, ne samalla konstruoidaan perinteeksi.

Tutkimus väittää sabar-perinteen säilyneen elinvoimaisena ja merkityksellisenä urbaaneissakin ympäristöissä, yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta, sillä siihen on mahdollista sisällyttää erilaisia elementtejä tilanteesta riippuen. Näin nuoretkin pystyvät hyödyntämään sabar-juhlia itseilmaisuun ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Vaikka erityisesti sabar-tanssi välillä herättää moraalista närkästystä ja perinteessä tapahtuneita muutoksia kritisoidaan, tanssijuhlat loppujen lopuksi vahvistavat vallitsevia sosiaalisia normeja ja kulttuurisia arvoja.

                                               ******

Elina Seye on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Seyen väitöskirja ilmestyy sarjassa Global Music Centre Publications 14, Maailman musiikin keskus / Global Music Centre , Helsinki 2014. ISBN 978-952-9675-13-5, ISSN 1235-6344.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: http://globalmusic.fi/fi/catalog/front