Projects [PhD/DMus]

null Kansanmusiikin popularisoituminen Virossa ja Suomessa 1900-luvun loppu- ja 2000-luvun alkukymmeninä

Kõmmus, Helen
TaY

Tieteellisen väitöskirjan aiheena on kansanmusiikin leviäminen, käyttö ja reseptio sekä populaarimusiikin vaikutus perinteiseen musiikkikulttuuriin Virossa ja Suomessa 1900-luvun loppu- ja 2000-luvun alkukymmeninä kansanmusiikkifestivaalien kontekstissa.

Folkloreharrastus on orientoitunut etnisen ja paikallisen omaleimaisuuden säilyttämiseen uudessa kulttuurisessa kontekstissa, samalla arvostaen ja tukien maailmankulttuurin monipuolisuutta. Festivaalien muodossa ilmenevä kansanmusiikkiharrastus antaa hyvän mahdollisuuden seurata, tutkia ja analysoida alkuperäisen ja muuttuvan kansankulttuurin merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Viime vuosikymmeninä Suomen ja Viron etnomusikologien tiivistynyt yhteistyö on mahdollistanut tutkimuskokemuksen vaihdon ja yhteistyön tekemisen populaarimusiikin tutkimuksen alueella, erityisesti kansanmusiikin popularisoitumista tarkastelevissa projekteissa.

Keskeinen tutkimusongelmani on kansanmusiikin popularisoitumisen prosessin selvittäminen ja vertaileminen Suomessa ja Virossa sekä kulttuuriselta että historialliselta kannalta. Sen eräs ratkaisumahdollisuus on perinnettä soveltavien festivaalien (Viljandi pärimusmuusika festival, Kaustisen kansanmusiikkijuhla) monipuolinen vertaileva tutkimus.

Teoreettisessa osuudessa olen kiinnostunut erilaisten sosiaalisten ryhmien musiikillisesta käyttäytymisestä, bi-musikaalisuudesta, motivaatioista ja käsityksistä esiintymis- ja spontaaneissa tilanteissa. Keskityn festivaali-identiteetin muodostumiseen, perinteitä käyttävien ja soveltavien sosiaalisten ryhmien ja symbolisten yhteisöjen identiteettiin sekä tämän identiteetin ilmenemiseen mediajulkaisuissa.

Metodologiselta kannalta käytän tutkimusaineiston keräämisessä osallistuvan havainnoinnin periaatteita ja kenttätyötä. Koska yhtenä tutkimuskohteenani ovat kansanmusiikista ja sen sovituksista kirjoitetut tekstit ja niiden merkityssisällöt, käytän mediatekstien tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysia. Nauhoitan ja litteroin haastatteluja, äänitteitä ja videonauhoituksia, analysoin esiintyjien ja yleisön käyttäytymistä musiikillisissa esiintymis- ja spontaanisissa tilanteissa. Kansan- ja populaarimusiikin vuorovaikutusta tutkien hyödynnän monitieteisen tutkimuksen mahdollisuuksia (musiikkitiede, lingvistiikka, sosiologia).

Tutkimusaineistoa on kerätty systemaattisesti vuodesta 2004 lähtien. Olen tehnyt haastatteluja Viljandin ja Kaustisen festivaalien järjestäjien ja osallistujien kanssa. Olen osallistuvan havainnoinnin puitteissa tehnyt nauhoituksia ja kerännyt aineistoa Viron ja Suomen juhlien sisällöstä (konserttinauhoitukset, ohjelmistot, esittelyt, mainokset jne.). Vuoden 2007 alusta lähtien on koottu yhteen noin 1500 artikkelin suuruinen festivaaleja koskevien mediatekstien arkisto. Aineistoa säilytetään Viron Kirjallisuusmuseon kansanrunouden arkistossa.