Meistä

Meistä:

Työryhmä

Varhainen ELLA

Early Embodied Language Learning through the Arts kehittää kehollisia ja taideperustaisia lähestymistapoja varhaiseen kielenopetukseen. Alaprojekti luo käytännön tietoa ja teoreettista tietoa toistuvien, yhteistyöhön pohjautuvien, taideperustaisisten ja käytännönläheisten prosessien kautta. Alaprojekti tarkastelee, kuinka tanssi voi edistää lasten varhaisten kieli-, luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä (esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1–2) sekä kuinka taide voi muuttaa, kuinka kielenopetus ymmärretään ja toteutetaan käytännössä. Täten alaprojektissa haetaan käsitteellistä ja teoreettista ymmärrystä varhaisesta kehollisesta ja taideperustaisesta kielenoppimisesta. Alaprojektissa varhaista kieli-, luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä lähestytään kehollisina, suhteellisina ja affektiivisina prosesseina niin teoriassa kuin käytännössä sekä tutkitaan tanssin integroinnin vaikutuksia oppimiseen. Tavoitteenaan muuttaa opetuskäytäntöjä, alaprojekti johtaa pedagogisiin työkaluihin opetuskäyttöön sekä teoreettiseen ymmärrykseen kehollisesta ja taideperustaisesta kielen oppimisesta esiopetuksessa ja alkuopetuksessa. Kokonaisuudessaan alaprojekti luo tietoa ja ymmärrystä, joka voi edistää lasten kokonaisvaltaista kielen oppimista. 

Kulttuurisesti moninainen ELLA

Embodied Language Learning through the Arts within Culturally Diverse Groups yhdistää ja jatkaa aiempaa ArtsEqual -tutkimushankkeessa, TALK -projektissa ja sosiaalisen sirkuksen parissa tehtyä tutkimusta. Alaprojektiin liittyy myös meneillään oleva väitöstutkimus, joka tarkastelee kehollisen oppiminen ja kielenoppimisen yhteenkietoutumista kulttuurisesti moninaisessa kuorokontekstissa. Tässä alaprojektissa tarkastelemme, miten kehollinen vuorovaikutus tanssin, musiikin ja sosiaalisen sirkuksen kautta voi luoda läsnäolijoiden välille tilan, jossa sanallista vuorovaikutusta ei aina tarvita keskinäisen ymmärryksen mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi analysoimme, miten kielen oppiminen tapahtuu kehollisen vuorovaikutuksen rinnalla taiteellisissa prosesseissa sekä miten useamman kielen limittäinen käyttö (translanguaging) pedagogisena lähestymistapana mahdollistaa yhdenvertaisia oppimistilanteita kaikille. Tutkimme useamman kielen limittäistä käyttöä sekä taiteellis-pedagogisena lähestymistapana että metodologisena kokeiluna, jossa monikielisessä vuorovaikutustilanteissa kaikki osallistujat tuottavat tietoa omilla kielillään. Tutkimuksen käytännöllisiä osia toteutetaan useissa instituutioissa eri puolella Suomea, muun muassa perusopetuksen valmistavilla luokilla. Tutkimustyötä tehdään moniammatillisissa työryhmissä.

Moniammatillinen ELLA

Embodied Language Learning through the Arts as Multiprofessional Collaboration integroi kehollista ja taideperustaista kielenoppimista opettajakoulutukseen, mukaan lukien kielen-, liikunnan- ja tanssinopettajankoulutukseen, edistääkseen moniammatillista yhteistyötä tutkijoiden, opettajien, opettajankouluttajien ja taiteilijoiden välillä. Alaprojekti ammentaa hanketutkijoiden aiemmista tutkimuksista ja ELLA-hankkeen muissa alaprojekteissa kehitetyistä pedagogisista lähestymistavoista. Osallistuvia lähestymistapoja hyödyntäen alaprojekti tarkastelee, kuinka moniammatillinen yhteistyö voi tuoda monialaisia näkökulmia keholliseen, taideperustaiseen kielenoppimiseen ja samalla vaalia monipuolisia oppimismahdollisuuksia. Alaprojekti sisältää kaksi osa-aluetta. Ensiksi kehollista ja taideperustaista kielipedagogiikkaa sisällytetään kielenopettajankoulutukseen. Opettajaksi opiskelevat saavat kohdata, kokeilla ja arvioida kehollisia ja taideperustaisia lähestymistapoja kielenopetukseen yhdessä tutkijoiden, taiteilijoiden ja opettajankouluttajien kanssa. Tavoitteena on luoda tilaa opettajaopiskelijoille tutustua keholliseen kielenoppimiseen yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa sekä kehittää edelleen moniammatillista yhteistyötä kielenopetuksessa. Toiseksi tarkastellaan tanssin ja liikkeen merkitystä kehollisessa kielenoppimisessa liikunnanopettajankoulutuksessa. Jatkaen ArtsEqual-hankkeessa tehtyä tutkimusta tavoitteena on kehittää edelleen lähestymistapoja, joissa kenttäkokemukset tähtäävät kohti transformatiivista oppimista, laajentaa tätä tutkimusta tanssinopettajankoulutukseen ja kehittää pedagogisia työkaluja keholliselle kielenoppimiselle liikunnan- ja tanssinopetuksessa. Tavoitteena on kannustaa suomalaisia liikunnan- ja tanssinopettajia ”integroinnin etulinjan toimijoiksi” ja tällä tavoin tukea maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria uuden kotimaan aktiivisiksi jäseniksi tulemista.