OPETUKSEN KÄYTÄNTEET

 

 

 

Opettamista voidaan tarkastella monista erilaisisa näkökulmista, ja tyypillistä on, että sitä suunniteltaessa eri opettajat puhuvat siitä eri tavoin, eri näkökulmista, ja antavat arvoa erilaisille opetuksen piirteille opetuksen suunnittelussa, tarkastelussa ja arvioinnissa:

 • Teoria, käytäntö ja toteutus
 • Toivottu (aiottu) ja tapahtunut opetus
 • Opettajan vai oppilaan näkökulma

Seuraava jaottelu perustuu artikkeliin, jossa Estelle Jorgensen on teemoitellut opetussuunnitelmiin liittyen erilaisia painotuksia. Jaotteluun on tiivistetty Jorgensenin huomioita, joihin olen lisännyt pari viittausta musiikinhistorian opettamiseen.

Jorgensen, E., 2002. "Philosophical Issues in Curriculum", teoksessa Colwe, R. & Richardson, C. (ed.) The New Handbook of Research of Music Teaching and Learning. A Project of the Music Educators National Conference. Oxford: Oxford University Press

1. Opetus sisältötietona

Sisältö on luonnollisestikin opetuksen syy.

 • Perinteisesti on ajateltu, että musiikinhistorian opettajan pätevöityminen sisältötietoon on riittävä tae hyvälle opetukselle
 • Ovatko sisältö ja tapa esittää se irrallaan toisistaan?
 • Onko sisältö ikuista, objektiivista ja irrallaan tarkastelijasta?
 • Informaali oppiminen - kattaako sisältötieto myös sen?

2. Opetus tapahtumina

Opetusta voidaan tarkastella tapahtumien virtana, systeemikaaviona (esim. useat tuntisuunnitelmat)

 • Voidaanko kaikki tapahtumat ennakoida?
 • Intuitiivinen, irrationaalinen, emotionaalinen puoli muodostaa tärkeän osan oppimiskokemuksista

3. Opetus prosessina

Kaiken opittavan taustalla on abstrakteja rakenteita, käsitteitä, joiden varassa oppiminen etenee (mm. ongelmanratkaisun tai hermenutiikan spiraalimalli)

 • Jättää epärationaaliset ja fyysiset prosessit pois
 • Ei tavoita syntyjä ja syitä

4. Opetus merkityksien rakentajana

 • Oppilas luo merkitykset
 • Taideopetukselle suuri arvo
 • Sosiokulttuurinen näkemys
  • voiko merkitysten muodostumisen irrottaa muusta oppimisesta?
  • voiko opettaja päättää, mitä merkityksiä suositaan?

5. Opetus käytännön järjen soveltamisena

Asiat analysoidaan ja niistä muokataan sopiva opetustapahtuma

 • Edellyttää opettajalta pohtimista ja perusteluja - mitkä ovat taustaoletukset, tavoitteet jne, miksi...
 • Ongelmana se, että kaikkea ei voi järjellä argumentoida

6. Opetus diskurssina

Kriittinen, vanhoja käytänteitä uudistamaan pyrkivä ote

 • Esim. Kimmo Lehtosen kirjoitukset (Lehtonen 2004: Maan korvessa kulkevi ... Johdatus postmoderniin musiikkipedagogiikkaan. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B :73.)
 • Edellyttää aktiivista näkemyksen pohdintaa, keskustelua, vastaamista
 • Suuntautuu toimintaan, yhteisöllisyyteen
 • Aatteellinen aspekti ... onko se kuitenkin yksinkertaistava?