OPETUKSEN SISÄLTÖ JA OPPIMATERIAALIT

 

 

Musiikinhistorian opetuksen sisältö on seurannut jopa vuosikymmenien viiveellä musiikinhistorian tutkimuksen suuntauksia . Musiikinhistorian kerronnan kohteita ja tapoja erittelemällä päästään tarkastelemaan muuttuvia paradigmoja, jotka vaihtuvat ajan- ja maailmankuvan muutosten seurauksena ja näyttäytyvät omana aikanaan itsestään selvinä, problematisoimattomina todellisuuden kuvaamisen välineinä.

Seuraava taulukko koostaa musiikinhistorian tutkimuksen aihepiirien kerrostumista opetuksen sisällöksi (Unkari-Virtanen 2009, 31): 

Oppiaineen 
sisällön 
aihepiiri

Musiikinhistorian 
kirjoittelun
teema

Ajanjakso,
jolloin viim. alkanut
musiikinhist. tutkim.

Käsitteet
Määritelmät
Käsitteiden muuttuminen

Ensykolpediat
Sanastot
Käsitehistoria

1700-luku

1900-luvun loppupuoli

Aikajana
Kronologia

 

1700-luku

Teoskaanon
Opetuksen keskittyminen
länsimaiseen 1700-1800 -lukujen
musiikkiin

Kehitysusko
Historismi

1800-luku

Säveltäjät,
"Suuret mestarit"

Biografiat
Originaalinerot

1700-1800-luvut

Tyylin tunnistaminen

Tyylihistoria

1900-l alku

Eri aihepiirien yhdistäminen,
integrointi

Annalistit, tapahtumien
monikerroksisuus

1920-luku

Musiikinhistoria
johdantona
musiikkianalyysiin

Musiikinhistorian
autonomia;
historiallinen ja esteettinen
olemistapa

1900-luvun jälkipuolisko

"Uudet historiat"
Moniperspektiivisyys
Kulttuurihistoria
musiikinhistorian
opetuksen
näkökulmina

Afroamerikkalaisen,
kansanmusiikin,
naisten ja lasten historiat
Mikrohistoria
Esittämiskäytänteet
Reseptiohistoria

ym.

2000-luku?